Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Język niemiecki klasy I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – JĘZYK NIEMIECKI KLASA I-III

Nadrzędnym celem nauczania języka niemieckiego w klasach 1-3 jest opanowanie przez uczniów podstaw języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym elementarną komunikację językową na poziomie początkowym oraz przygotowanie i zachęcenie do dalszej nauki języka niemieckiego w kolejnych etapach edukacyjnych poprzez wykształcenie u dzieci pozytywnej motywacji. Głównym zadaniem nauki języka niemieckiego w pierwszym okresie szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do rozumienia i formułowania prostych wypowiedzi w w/w języku. Zakłada się, że jednym z celów nauczania jest przygotowanie uczniów w sferze wrażliwości językowej do kontynuowania nauki w/w języka od klasy 4. Można rzec, iż sprawności czytania oraz pisania są traktowane, przynajmniej na początku omawianego okresu nauki, w sposób drugorzędny (wtórny) w stosunku do wspomnianych wcześniej sprawności mówienia i słuchania.

Obowiązujące podręczniki:

Kl.I – Hallo Anna 1

Kl.II – Hallo Anna 2

Kl.III – Hallo Anna 3

Wyposażenie na zajęciach:

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy ( w kratkę lub w linię ), przybory do pisania , kredki, nożyczki, klej.

Trzyletni etap edukacji początkowej w nauce języka niemieckiego traktuje się jako całość i osiągnięcia ucznia tego okresu należy interpretować w sposób następujący: uczeń powinien rozumieć…, wiedzieć…, umieć… Oceniając należy uwzględniać wysiłek ucznia i jego postępy w praktycznej nauce języka. Ocena powinna promować rozwój językowy i społeczny ucznia, wyraźnie wskazywać dziecku, co osiągnęło, co zrobiło dobrze, ile potrafi, a czego jeszcze nie umie i jak może pracować nad uzupełnieniem braków. Ocena ma też dawać informację o aktywności dziecka i jego zaangażowaniu w proces uczenia się.

SPOSÓB OCENIANIA

W ciągu semestru uczeń oceniany jest za pomocą ocen cząstkowych (skala 1-6). Na pierwszy semestr ocena wyrażona jest stopniem, natomiast na drugi semestr ma formę opisową.

Elementy podlegające ocenie:

– rozumienie ze słuchu,

– mówienie,

– pisanie,

– czytanie,

– aktywność na zajęciach,

– odrabianie prac domowych,

– przygotowanie do zajęć.

Klasa pierwsza.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Ocena celująca

Uczeń: · rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje; · nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu; · recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego; · rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami. · potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę, 2 · bez trudu rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory, · rozpoznaje liczby od 1 do 10, prawidłowo liczy i wykonuje proste działania, · ma bogaty zasób słów dotyczący tematów omawianych na lekcjach · łatwo łączy elementy, koloruje obrazek lub zakreśla przedmioty zgodnie z wysłuchanym opisem, · prawidłowo odczytuje poznane słowa łącząc je z obrazkiem, · doskonale odwzorowuje proste słowa pisząc „po śladzie”, · zawsze aktywnie i chętnie uczestniczy w lekcji, pomaga innym.

Ocena bardzo dobra

Uczeń: · zna i używa zwrotów powitalnych i pożegnalnych, · potrafi przedstawić się i próbuje pytać o imię inne osoby, · zna na pamięć większość wierszyków i śpiewa piosenki, · rozumie i wykonuje proste polecenia nauczyciela, · rozpoznaje nazywa podstawowe kolory i liczby od 1 do 10 oraz wykonuje proste działania, · prawidłowo wskazuje kolejne obrazki słuchając historyjki, · zna większość słów dotyczących tematów omawianych na lekcjach · odczytuje proste słowa i łączy je z obrazkami, · potrafi pisać „po śladzie”, · najczęściej jest aktywny na zajęciach.

Ocena dobra

Uczeń: · umie się przedstawić, zna zwroty powitania i pożegnania, · z pomocą nauczyciela zadaje pytanie o imię innym dzieciom, · razem z innymi śpiewa piosenki, recytuje proste wyliczanki z pamięci, · rozumie i wykonuje większość poleceń nauczyciela, · rozpoznaje podstawowe kolory i liczby 1 – 10, czasem robi błędy, · z pomocą nauczyciela wskazuje kolejne obrazki podczas słuchania historyjki, · zapamiętuje nazwy niektórych produktów spożywczych, napojów, przyborów szkolnych, zabawek, członków rodziny, czynności wykonywane w szkole · po kilku powtórzeniach, odczytuje słowa – podpisy do obrazków, · stara się pisać „po śladzie” proste słowa · czasem bywa aktywny na lekcjach.

Ocena dostateczna

Uczeń: · wita się i żegna oraz próbuje przedstawić się, · czasami śpiewa z innymi piosenkę i powtarza linijka po linijce czytany mu wiersz i wyliczankę, · rozumie i wykonuje niektóre, bardzo proste polecenia nauczyciela wspierane gestami, · stara się zapamiętać podstawowe kolory i liczby od 1 do 10 (robi błędy), · w czasie słuchania historyjki, z pomocą nauczyciela wskazuje obrazki (czasem się myli), zna niektóre słowa z wyżej wymienionych zakresów, · potrafi odczytać niektóre bardzo proste podpisy do obrazka, po kilku powtórzeniach, · kiedy pisze po śladzie robi to bardzo po woli i często błędnie odtwarza litery, · wymaga stałej zachęty do pracy.

 

Ocena dopuszczająca

Uczeń: · razem z innymi próbuje witać się i żegnać, · niezbyt chętnie śpiewa piosenki razem z całą klasą, · czasem wykonuje proste polecenie nauczyciela, jeśli jest skierowane bezpośrednio do niego i poparte wyraźnym gestem, · uczy się liczb od 1 do 5 i stara się zapamiętać podstawowe kolory (często się myli), · ma kłopoty ze skupieniem uwagi na historyce obrazkowej (myli obrazki), · próbuje powtarzać za nauczycielem niektóre słowa z wyżej wymienionych zakresów, · uczy się pisać „po śladzie” krótkie jednosylabowe wyrazy, wymaga stałego nadzoru i motywacji do pracy.

Ocena niedostateczna

Uczeń: 3 · -nie zna wymaganego słownictwa, · -nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, · -nie odrabia zadań domowych, · -nie opanował tekstów piosenek i wierszyków, · -nie pracuje podczas lekcji. 2.2.

Klasa druga.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Ocena celująca

Uczeń: -wita się i przedstawia, -pyta o wiek i udziela odpowiedzi na takie pytanie, -rozpoznaje i nazywa liczebniki 1-20, -rozpoznaje i nazywa zwierzęta egzotyczne i domowe, – ma bogaty zasób słów dotyczący tematów omawianych na lekcjach -reaguje bez namysłu na proste polecenia wypowiadane w j. obcym, -rozpoznaje i nazywa przybory szkolne, czynności wykonywane w szkole -bez pomocy nauczyciela odczytuje i zapisuje słowa w języku niemieckim, -rozpoznaje i nazywa potrawy, owoce i warzywa, nazwy ubrań, czynności wykonywane w domu, w szkole, na placu zabaw -rozpoznaje i nazywa ulubione rzeczy, -aktywnie uczestniczy na każdej lekcji, chętnie pracuje. – wykonuje samodzielnie projekty

Ocena bardzo dobra

Uczeń: -wita się i przedstawia, -pyta o wiek i udziela odpowiedzi na takie pytanie, -rozpoznaje i nazywa liczebniki 1-20, -reaguje na proste polecenia wypowiadane po niemiecku, -rozpoznaje i nazywa przybory szkolne, -rozpoznaje i nazywa prawie wszystkie poznane zwierzęta egzotyczne i domowe, – ma bogaty zasób słów dotyczący tematów omawianych na lekcjach -reaguje na proste polecenia wypowiadane w j. obcym, -rozpoznaje i nazywa przybory szkolne, czynności wykonywane w szkole -rozpoznaje i nazywa większość potraw, owoców i warzyw, zna nazwy ubrań, czynności wykonywane w domu, w szkole, na placu zabaw -rozpoznaje i nazywa ulubione rzeczy, -czyta i zapisuje nazwy ulubionych rzeczy przy małej pomocy nauczyciela, -aktywnie uczestniczy w lekcji, chętnie śpiewa.

Ocena dobra

Uczeń: -wita się i przedstawia, -pyta o wiek i udziela odpowiedzi na takie pytanie, -rozpoznaje liczebniki 1-20, -rozpoznaje i nazywa przybory szkolne, -rozpoznaje i nazywa część poznanych zwierząt egzotycznych i domowych, – ma podstawowy zasób słów dotyczący tematów omawianych na lekcjach -reaguje po podpowiedzi na proste polecenia wypowiadane w j. obcym, -rozpoznaje i nazywa podstawowe przybory szkolne, czynności wykonywane w szkole -rozpoznaje i nazywa część potraw, owoców i warzyw, zna niektóre nazwy ubrań, czynności wykonywane w domu, w szkole, na placu zabaw -rozpoznaje i nazywa ulubione rzeczy, -nie zawsze aktywnie uczestniczy w lekcji

Ocena dostateczna

Uczeń: -z pomocą nauczyciela wita się i przedstawia, -pyta o wiek z pomocą klasy, -wymienia liczebniki 1-20 razem z klasą, -odczytuje z klasa nazwy poznanych słów, 4 -rozpoznaje i nazywa tylko niektóre poznane zwierzęta egzotyczne i domowe, – ma okrojony zasób słów dotyczący tematów omawianych na lekcjach -reaguje przy pomocy nauczyciela na proste polecenia wypowiadane w j. obcym, -rozpoznaje i nazywa przy pomocy klasy przybory szkolne, czynności wykonywane w szkole -rozpoznaje niektóre potrawy, owoce i warzywa, zna nazwy ubrań, czynności wykonywane w domu, w szkole, na placu zabaw -czyta i zapisuje nazwy ulubionych rzeczy przy pomocy nauczyciela, -razem z klasą rozpoznaje ulubione rzeczy.

Ocena dopuszczająca

Uczeń: -używa wymaganego słownictwa z pomocą klasy, -razem z klasą stara się śpiewać, -stara się pracować z klasą, -usiłuje zapamiętać nowe słownictwo.

Ocena niedostateczna

Uczeń: -nie zna wymaganego słownictwa, -nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, -nie odrabia zadań domowych, -nie opanował tekstów piosenek i wierszyków, -nie pracuje podczas lekcji.

 

Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z języków obcych do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi.

Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.

Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

W stosunku wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.

 

Opracowała i realizuje: mgr Julita Łuczak