Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Procedury bezpieczeństwa w szkole od 18.01.2021r.

ZAŁĄCZNIK  DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZS W KĘPICACH NR 12 /2020 Z DNIA 28 SIERPNIA 2020

WEWNĘTRZNY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
 W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH

 Aktualizacja na dzień 12.01.2021 r.

 I. Ogólne zasady organizacji pracy

 1.  Zespół Szkół w Kępicach wznawia funkcjonowanie w trybie pracy stacjonarnej,

z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 •  Szkoła czynna jest w godzinach: od 6.35 do 15.30
 •  Do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 •  Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które  przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 •  Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 •  W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe/ dezynfekcja rąk.
 •  Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na poziomie szatni w przedsionku szkoły i w wyznaczonej części korytarza przy portierni; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora.
 •  Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 •  Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 • Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
 •  W sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia uczniów ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony.
 •  Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
 •  W przypadku zawieszenia/ograniczenia działalności szkoły, rodzice i uczniowie niezwłocznie zostaną zapoznani z zasadami funkcjonowania placówki.
 •  Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 •  Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 •  Na czas pandemii wprowadza się szczególne rozwiązania dotyczące organizacji zajęć w szkole, zasady korzystania z biblioteki, regulamin świetlicy, pracowni informatycznej, sali gimnastycznej oraz zasady korzystania z gabinetu pielęgniarki szkolnej, uwzględniające zasady bezpieczeństwa związane z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 1. Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
Do szkoły pracownicy, dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) wyznaczonymi wejściami:
Oddziały
przedszkolne
wejściem do szkoły od strony kościoła – wejście C
Klasa Iwejściem do szkoły od strony kościoła – wejście C
Klasy II – IIIwejściem do szkoły na poziomie szatni – wejście B
Pracownicy  głównym wejściem do szkoły – wejście A
 
 •  Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 •  Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko przedsionka szkoły i wyznaczonej części korytarza z szatniami, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 •  dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 •  dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 •  opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Rodzice odbierający dzieci – uczniów klas I – III, czekają na nie w wyznaczonej części korytarza przy szatniach.
  Po skończonych lekcjach wychowawca klasy sprowadza uczniów na poziom szatni. Uczniowie uczęszczający do świetlicy są przekazywani opiekunowi grupy, a pozostali są odbierani ze szkoły przez rodziców/opiekunów.
 •  Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 •  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć lub zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 •  Podczas wszystkich lekcji/zajęć (z wyjątkiem wychowania fizycznego, informatyki) uczniowie pozostają w przydzielonych salach.
 •  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 •  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 •  Przerwy dla uczniów klas I – III są organizowane przez wychowawców nie rzadziej niż co 45 min, z zastosowaniem wytycznych umieszczonych w procedurach bezpieczeństwa. Wychowawcy klas ustalą w swoim zespole godziny wychodzenia klas na przerwę.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 •  Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole mogą być realizowane przy zastosowaniu niniejszych procedur dotyczących zajęć szkolnych.
 •  Do odwołania zawieszone są wszystkie imprezy i uroczystości o charakterze masowym na terenie szkoły.
 •  Odwołane są wszystkie imprezy, w których planowany jest udział uczniów z innych szkół.
 •  Imprezy i uroczystości wewnętrzne można organizować (wyjątkowo) pod warunkiem osiągnięcia porozumienia pomiędzy wychowawcą, a rodzicami i uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
 •  Odwołane są wszystkie wycieczki krajowe,  wyjątek stanowią wyjścia klas poza teren szkoły związane z realizacją programu nauczania, np. do parku, lasku, plac zabaw itp.
 •  Obowiązuje zakaz organizowania wycieczek zagranicznych.
 •  Wszystkie decyzje dotyczące dodatkowych działań (konkursy, zebrania, imprezy, wycieczki) na terenie szkoły i poza nią będą podejmowane na bieżąco po otrzymaniu informacji o aktualnym stanie zagrożenia zakażeniem koronawirusem.
 •  Spotkania z rodzicami (wywiadówki) będą organizowane w formie ustalonej pomiędzy wychowawcą klasy a rodzicami po uzyskaniu akceptacji dyrektora.
 1.  Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym i na stronach internetowych.
 2.  Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece w rękawiczkach, maseczce lub przyłbicy.
 3.  Pomieszczenie biblioteki powinno być regularnie wietrzone.
 4.  Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 5.  Przed wejściem do biblioteki należy umieścić informację, że mogą w niej przebywać maksimum 3 osoby ( bibliotekarz + 2 osoby).
 6.  Osoby przebywające w bibliotece muszą przestrzegać wymogu dotyczącego dystansu społecznego, 1,5m.
 7. Okres kwarantanny dla materiałów o powierzchni plastikowej wynosi 72 godziny, dla materiałów z tektury i papieru – 24 godziny.
 8.  Nikt oprócz bibliotekarza nie ma wolnego dostępu do katalogów, księgozbioru, czasopism.
 9.  Po przyjęciu książek od użytkowania należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki, a przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni lub pudła w wyznaczonym miejscu. Odizolowanie egzemplarzy należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczenia do czasu zakończenia kwarantanny.
 10.  Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami opartymi na detergentach i alkoholu, ani stosować ozonu, czy naświetlania lampami UV.
 11.  Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 12.  O podejrzeniu choroby rodzice muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 13.  Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, mierzy dziecku temperaturę i niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. Termometr znajduje się u woźnej.
 14.  W szkole są przygotowane pomieszczenia (gabinet pielęgniarki) na tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 15.  Izolatorium jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 16.  W Izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela lub pielęgniarki szkolnej lub wyznaczonej osoby z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 17.  O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz organ prowadzący i organ nadzorujący szkołę.
 18.  Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 19.  Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 20.  Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 •  Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 •  W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia
 •  Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 •  Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 •  Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 •  W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego .
 •  Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

      W przypadku, gdy uczeń lub pracownik ZS w Kępicach został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

VII. Postanowienia końcowe

 1.  Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2.  Procedura może być modyfikowana.
 3.  Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 4.  Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 5.  Załącznikami do Procedury są: Regulamin świetlicy, Zasady korzystania z gabinetu pielęgniarki, Zasady korzystania z pracowni informatycznej, Zasady korzystania z Sali gimnastycznej.
 6.  O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

Jacek Plutowski

Dyrektor Szkoły