Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Historia i społeczeństwo

 1. Program nauczania: DKW-4014-175/99
 2. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie:
  • Wiadomości i umiejętności według programu nauczania
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Stosunek do przedmiotu
  • Zeszyt
 3. Formy i narzędzia oceniania
  • Ustne – Odpowiedzi z trzech ostatnich tematów (minimum 2 oceny)
  • Pisemne
   • Kartkówki (z ostatnich 3 lekcji, czas trwania od 20 do 25 minut)
   • Klasówki (zapowiedziane 7 dni przed realizacją)
   • Zadania domowe
   • Inne
  • Aktywność na lekcji lub praca w grupach
  • Udział w konkursach
  • Udział w zajęciach pozalekcyjnych
 4. Każdy klasówka oceniana jest w skali punktowej (skala poniżej)
  Ilość punktów (w %) Ocena
  91%-100% Bardzo dobry (5)
  71%-90% Dobry (4)
  51%-70% Dostateczny (3)
  31%-50% Dopuszczający (2)
  0%-30% Niedostateczny (1)

  Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykonał zadania wykraczające poza program.

 5. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji
 6. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w ciągu 2 tygodni
 7. Każdy klasówka napisana na ocenę niedostateczną można poprawić ustnie w ciągu dwóch tygodni
 8. Aktywność na lekcji jest nagradzana „plusami” i „minusami”. Za trzy zgromadzone „plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobra. Natomiast za trzy „minusy” ocenę niedostateczną.
 9. Uczeń może raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( brak pracy domowej, brak zeszytu), które oznaczone jest ∙. Za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 10. Warunki zaliczenia przedmiotu:
  • Minimum 50% ocen pozytywnych z kartkówek lub odpowiedzi
  • Minimum 50 % ocen pozytywnych ze sprawdzianów wiadomości
 11. Sposoby informowania uczniów i rodziców o wynikach nauczania:
  • Możliwość wglądu rodziców (po wcześniejszym umówieniu) do ocenionych klasówek przechowywanych przez nauczyciela przedmiotu
  • Rozmowa na prośbę jednej ze stron