Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Matematyka

 1. Kontrakt z uczniami
  1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
  2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.
  3. Prace klasowe, sprawdziany, testy, prace domowe, odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
  4. Uczeń może poprawić pracę klasową, sprawdzian w ciągu tygodnia od dnia oddania pracy.
  5. Nie ma możliwości poprawiania ocen tydzień przed klasyfikacją.
  6. Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania do lekcji (nie odrobienie całej pracy domowej, brak zeszytu, brak pomocy potrzebnych do lekcji). Uczeń otrzymuje w dzienniku znak „np” (nieprzygotowanie) pod warunkiem, że zgłosi to na początku lekcji – w przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną.
  7. Jeżeli uczeń nie odrobił pracy domowej na dany dzień, to zobowiązany jest zrobić ją na następną lekcję.
  8. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.
 2. Formy i metody sprawdzania wiedzy.
  Oceny bieżące wystawiane są uczniowi za wiedzę i umiejętności w ramach różnych rodzajów form aktywności, takich jak np.:

  1. klasówki, testy (1 godz.)
  2. kartkówki,
  3. odpowiedzi ustne,
  4. prace domowe,
  5. prowadzenie zeszytu,
  6. prowadzenie zeszytów ćwiczeń
  7. inne formy aktywności np. udział w konkursach matematycznych, wykonanie pomocy dydaktycznych, aktywny udział w pracach koła matematycznego,
  8. zadania dodatkowe
  9. obserwacja ucznia:
   • przygotowanie do lekcji,
   • aktywność na lekcji,
   • praca w grupie,
   • postępy ucznia,
   • praca samodzielna ucznia

  Kryteria oceny poszczególnych form aktywności

  FORMY AKTYWNOŚCI KRYTERIA OCENY
  Sprawdziany: Klasówki, Kartkówki Oceniane są:
  metoda rozwiązania, wykonanie obliczeń cząstkowych , rezultat (odpowiedź).

  Procentowe przeliczanie punktów na oceny:

  0 % – 30 % – niedostateczny
  31 % – 50 % – dopuszczający
  51 % – 70 % – dostateczny
  71% – 90 % – dobry
  91% – 100% – bardzo dobry

  Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej ocenę celującą, jeżeli poprawnie rozwiąże wszystkie zadania na ocenę bardzo dobrą oraz zadanie dodatkowe.

  W razie dobrowolnej zmiany grupy zadania z niewłaściwej grupy otrzymują 0 punktów.

  Testy Punkty przyznawane są w zależności od treści zadania za: poprawnie udzieloną odpowiedź, przedstawienie poprawnego wyniku, prawidłowo wykonane obliczenia lub rysunek (konstrukcje).
  Praca w grupach Organizacja pracy, komunikacja, prezentacja wyników.
  Aktywność na lekcji Zaangażowanie, wkład pracy własnej.
  Odpowiedzi ustne Znajomość zagadnienia, stosowanie języka matematycznego, logiczne formułowanie wypowiedzi, umiejętność wnioskowania.
  Zeszyt przedmiotowy Czytelność i jasność zapisów, dokładność i estetyka rysunków (konstrukcji), kompletność notatek, staranność, poprawność ortograficzna, zapisywanie dat, podkreślanie tematów.
  Praca domowa Zadania do rozwiązania w zeszytach przedmiotowych lub w zeszytach ćwiczeń utrwalające wiadomości zdobyte w toku lekcji . Praca domowa może być zadawana codziennie oprócz dni poprzedzających dni wolne od zajęć dydaktycznych( niedziela i święta).

  Może być oceniana w skali jak wyżej.

  Zeszyty ćwiczeń Nauczyciel zbiera i ocenia zeszyty ćwiczeń, z których może wystawić kilka ocen. Ilość ocen uzależniona jest od wielkości przerobionego materiału w zeszytach ćwiczeń. Zadania oceniane są według skali jak wyżej.

  Najważniejsze oceny to oceny ze sprawdzianów ( klasówek, testów, kartkówek ) oraz odpowiedzi ustnych, zdobywane w czasie kontroli indywidualnej i grupowej. Oceny
  za zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, prace domowe i inne formy aktywności ucznia są ocenami wspomagającymi.

 3. Poziomy wymagań
  1. K – wymagania konieczne – na ocenę dopuszczającą (Semestralną i końcową)Uczeń:
   • posiada minimum wiadomości i umiejętności wynikające z treści podstawy programowej, niezbędne w dalszej edukacji i użyteczne w życiu,
   • potrafi samodzielnie przedstawić najważniejsze definicje, twierdzenia, własności, konstrukcje z zakresu przerobionego materiału,
   • sprawdziany pisze w większości przynajmniej na ocenę dopuszczającą,
   • stara się brać udział w zajęciach zespołu wyrównawczego,
   • w miarę swoich możliwości odrabia zadania domowe,
   • rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności.
  2. P – wymagania podstawowe – na ocenę dostatecznąUczeń:
   • posiada wiedzę i umiejętności wynikające z treści podstawy programowej możliwe do opanowania przez ucznia przeciętnie zdolnego, przydatne na wyższych etapach kształcenia,
   • rozwiązuje samodzielnie zadania matematyczne o niewielkim stopniu trudności,
   • sprawdziany pisze na ocenę pozytywną (dostateczną lub co najmniej dopuszczającą),
   • przygotowuje się dość systematycznie do zajęć i stara się brać w miarę aktywny udział w lekcji,
   • potrafi samodzielnie korzystać z podręcznika i innych dostępnych źródeł,
   • potrafi z niewielką pomocą nauczyciela wykorzystać zdobyte wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów.
  3. R – wymagania rozszerzające – na ocenę dobrąUczeń:
   • posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową,
   • potrafi logicznie myśleć,
   • sprawdziany pisze w większości na ocenę dobrą,
   • systematycznie przygotowuje się do zajęć i bierze w nich aktywny udział,
   • potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika,
   • wykorzystuje przy samodzielnym rozwiązywaniu zadań dostępne materiały,
   • poprawnie posługuje się językiem matematycznym i właściwą terminologią,
   • potrafi współpracować w grupie.
  4. D – wymagania dopełniające – na ocenę bardzo dobrąUczeń:
   • ma opanowaną wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie programu klasy,
   • potrafi samodzielnie i logicznie myśleć,
   • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań o dużym stopniu trudności, a także potrafi je stosować w nowych sytuacjach,
   • potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika oraz dokonywać ich analizy,
   • samodzielnie i umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy,
   • aktywnie pracuje w grupie, samodzielnie rozwiązuje problemy,
   • w większości sprawdziany pisze na oceny bardzo dobre,
   • systematycznie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy,
   • bierze udział w konkursach matematycznych na szczeblu szkolnym.
  5. W – wymagania wykraczające na ocenę celującą. Wiedza ucznia wykracza poza program danej klasy.Uczeń:
   • biegle rozwiązuje problemy,
   • stosuje rozwiązania nietypowe,
   • potrafi formułować problemy i dokonywać analizy nowych zjawisk,
   • jest samodzielny w twórczym rozwijaniu własnych uzdolnień,
   • systematycznie poszerza swoją wiedzę korzystając z literatury
   • jeżeli jest możliwość uczestniczy w zajęciach kółka matematycznego,
   • bierze udział w konkursach i olimpiadach matematycznych na szczeblu wyższym niż szkolny.
 4. Kryteria oceny okresowej i rocznejNa ocenę semestralną największy wpływ mają oceny uzyskane z klasówek i kartkówek.

  Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanej oceny półrocznej i ocen cząstkowych uzyskanych w drugim półroczu. Ocenę klasyfikacyjną semestralną ustala nauczyciel na podstawie co najmniej pięciu ocen cząstkowych, w tym dwóch z prac pisemnych, jakie uczeń uzyskał w wyniku stosowania wyżej wymienionych form sprawdzania umiejętności i wiadomości.

  Ocenę semestralną (roczną) nauczyciel wystawia najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją, uzasadniając ją. Uczniowie i ich rodzice mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia do wystawionej oceny. Ocena semestralna (roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Nauczyciel wystawiając ocenę z przedmiotu uwzględnia:

  • stopień opanowania materiału;
  • postępy ucznia,
  • aktywność,
  • systematyczność i pilność,
  • samodzielność pracy,
  • wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków;
  • prezentacje przez uczniów własnej pracy;
  • rozwiązywanie dodatkowych zadań.

  Szczegółowe zasady klasyfikacji semestralnej i rocznej określone są w WSO.