Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Język niemiecki dla klas IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania z języka niemieckiego
dla klas IV-VI szkoły podstawowej,
język mniejszości narodowej

Zdobywane umiejętności i poznane wiadomości będą podlegały ocenie. Oceniane będą cztery sprawności językowe:
 rozumienie ze słuchu,
 mówienie,
 czytanie ze zrozumieniem,
 pisanie.
Dla każdego ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) dużą rolę odgrywa ocena końcowa (śródroczna i końcoworoczna), przy czym ocena roczna uwzględnia oceny za pierwszy i drugi semestr. Każdy uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego i sprawdzającego zgodnie ze statutem szkoły. Na semestr uczeń otrzyma ocenę pozytywną, gdy opanuje minimum programowe.
Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych za każdą sprawność językową: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania ze zrozumieniem i pisania. Będą one sprawdzane za pomocą następujących form:
 odpowiedź ustna (skala ocen 1–6)
 aktywność na lekcji (skala ocen 1–5)
 zadania domowe (skala ocen 1–6)
 kartkówka (skala ocen 1–6) z aktualnego materiału
 praca klasowa (skala ocen 1–6) – z poszczególnych rozdziałów tematycznych (4 w ciągu roku).
Prace klasowe, sprawdziany i kartkówki będą oceniane wg następującej skali ocen:
 0 – 33% ocena niedostateczna,
 34 – 50% ocena dopuszczająca,
 51 – 70% ocena dostateczna,
 71 – 90% ocena dobra,
 91 – 100% ocena bardzo dobra;
W sytuacji, kiedy uczeń napisze sprawdzian na ocenę bardzo dobrą i wykona zadanie o podwyższonym stopniu trudności, wykraczające poza program nauczania otrzymuje ocenę celującą.
Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny (sam musi zgłosić chęć poprawy nauczycielowi).
Każda poprawiona i niepoprawiona ocena jest wpisywana do dziennika.

W końcowej ocenie uwzględniona zostanie również postawa na lekcji oraz podejmowanie zadań dodatkowych.
 Duża aktywność na zajęciach będzie odnotowywana w dzienniku ( za 3 plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobra z aktywności)
 Nauczyciel doceni też umiejętność pracy w grupie (np. wspólna praca nad projektem), która pomaga kształtować postawę solidarności i współodpowiedzialności oraz uczy trudnej sztuki kompromisu.
 Udział w konkursach przedmiotowych, w zależności od uzyskanych wyników wpływa na podwyższenie oceny końcowej.
 Dwukrotnie w ciągu semestru można zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, co wraz z datą będzie odnotowane w notatniku nauczyciela, ale nie ma wpływu na ocenę końcową. Braki należy wyrównać na następną lekcję.
 Nieprzygotowanie do pracy klasowej przyjmowane jest jedynie w przypadku dłuższej choroby lub wydarzeń losowych potwierdzonych przez rodziców (prawnych opiekunów) lub wychowawcę. Jeśli pisałeś uczeń nie pisał pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 Nie przewiduje się, aby dopiero pod koniec semestru uczeń poprawiał oceny otrzymane w ciągu semestru. Należy to robić systematycznie po otrzymaniu oceny niedostatecznej, czy dopuszczającej we wspólnie z nauczycielem określonym terminie.

Sprawności językowe:

Sprawność rozumienia ze słuchu jest w komunikacji językowej niezbędna, a w pracy z dziećmi wysuwa się na pierwszy plan. Sprawność ta polega na rozumieniu globalnym, czyli zdolności rozumienia ogólnej tematyki tekstu oraz rozumieniu detalicznym, czyli selektywnym, w którym chodzi o wydobycie ze słuchanego tekstu konkretnych informacji.
Sprawność ta jest ćwiczona za pomocą zadań zamkniętych oraz półotwartych, do których należy:
• rozpoznawanie słyszanych wyrazów
• kolorowanie na podstawie wysłuchanych informacji
• rozróżnianie wymowy wyróżnionych głosek
• rozpoznawanie kontekstu sytuacyjnego słuchanego tekstu
• rozpoznawanie głównej myśli/ głównego tematu słuchanego tekstu
• zadania wielokrotnego wyboru
• zadania prawda/fałsz, tak/nie
• uzupełnianie luk w zdaniach, tekście na podstawie wysłuchanych informacji
• wyszukanie i poprawienie błędnych informacji w tekście czytanym na podstawie tekstu
słuchanego
• eliminacja wyrazów, zwrotów, informacji, które nie wystąpiły w wysłuchanym tekście
• przyporządkowanie ilustracji, zdjęć do wysłuchanych tekstów
• uzupełnianie brakujących fragmentów tekstu w oparciu o wysłuchany tekst
• odpowiedzi na pytania do wysłuchanego tekstu
• przyporządkowanie wypowiedzi do poszczególnych osób występujących w tekście
• przyporządkowanie imion do zdjęć po wysłuchaniu rozmowy
• odgrywanie scenek na podstawie usłyszanego dialogu
• znalezienie kolejności zdań, wypowiedzi, wydarzeń na podstawie słuchanego tekstu
• wykonanie piosenek na podstawie nagrania
• tworzenie dialogów podobnych do usłyszanych
• wizualizacja treści tekstu
• przyporządkowanie tytułów do fragmentów tekstu
• tworzenie notatek na podstawie słuchanego tekstu.

Kryteria oceny sprawności rozumienia ze słuchu:
Ocena celująca:
Uczeń:
• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
• bez trudu rozumie wypowiedzi niemieckojęzyczne, nawet jeśli zawarte są w nich nowe
struktury leksykalno – gramatyczne, na podstawie kontekstu sytuacyjnego
oraz związków przyczynowo – skutkowych.

Ocena bardzo dobra:
Uczeń:
• bez trudu rozumie prostą wypowiedź niemieckojęzyczną, zawierającą znane mu słownictwo i struktury gramatyczne, wypowiadaną przez różne osoby
• rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy, jak zadawanie
pytań, wyrażanie prośby, formułowanie poleceń, swojego zdania na dany temat, zgody na coś lub odmowy itp. oraz prawidłowo na nie reaguje, nie popełniając błędów leksykalnych i
gramatycznych
• sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach,
dialogach, komunikatach
• w pełni rozumie proste instrukcje nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje.

Ocena dobra:
Uczeń:
• w znacznym stopniu rozumie prostą wypowiedź niemieckojęzyczną różnych osób, która
zawiera znane mu słownictwo i struktury gramatyczne.
• rozumie ogólny sens większości sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy, jak
zadawanie pytań, wyrażanie prośby, formułowanie poleceń, swojego zdania na dany temat,
zgody na coś lub odmowy itp. oraz prawidłowo na nie reaguje, a drobne błędy gramatyczne i leksykalne nie zakłócają komunikacji
• sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach,
dialogach, komunikatach
• rozumie proste instrukcje nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje.

Ocena dostateczna:
Uczeń:
• rozumie dużą część prostej wypowiedzi niemieckojęzycznej różnych osób, zawierającej znane mu słownictwo i struktury gramatyczne
• przeważnie rozumie ogólny sens większości sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji
rozmówcy, jak zadawanie pytań, wyrażanie prośby, formułowania poleceń, zdania na dany
temat, zgody na coś lub odmowy itp. oraz przeważnie prawidłowo na nie reaguje; błędy
gramatyczne i leksykalne nie zakłócają w znaczącym stopniu komunikacji
• wyszukuje większość szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach,
dialogach, komunikatach
• rozumie większą część prostych instrukcji nauczyciela, formułowanych w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje.

Ocena dopuszczająca:
Uczeń:
• rozumie niewielką część wypowiedzi w języku niemieckim różnych osób, zawierających
słownictwo i struktury gramatyczne, które powinny być mu znane
• przeważnie rozumie ogólny sens tylko niektórych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji
rozmówcy, jak zadawanie pytań, wyrażanie prośby, formułowanie poleceń, zdania na dany temat, zgody na coś lub odmowy itp. oraz często reaguje na nie nieprawidłowo; błędy gramatyczne i leksykalne powodują nierzadko zakłócenie komunikacji
• wyszukuje jedynie niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach,
dialogach, komunikatach
• rozumie niektóre proste instrukcje i polecenia nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i zazwyczaj prawidłowo na nie reaguje.

Ocena niedostateczna:
Uczeń :
• ma problemy ze zrozumieniem najprostszych wypowiedzi w języku niemieckim, zawierających
słownictwo i struktury gramatyczne mu znane, bądź nie rozumie ich wcale
• rozumie ogólny sens bardzo nielicznych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy,
jak zadawanie pytań, wyrażanie prośby, formułowanie poleceń, zdania na dany temat, zgody
na coś lub odmowy itp., lub nie rozumie ich wcale; ma problem z prawidłowym reagowaniem na nie lub nie reaguje wcale
• nie potrafi wyszukać szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach,
dialogach, komunikatach
• nie rozumie prostych instrukcji i poleceń nauczyciela, formułowanych w języku niemieckim i nie reaguje na nie.

UWAGA! Uczeń dyslektyczny ma możliwość kilkakrotnego wysłuchania nagrania.

Sprawność mówienia jest bardzo istotnym, chociaż trudnym elementem w nauczaniu języka obcego. Uczeń szkoły podstawowej ma pełne prawo do tego, by nie wypowiadać się od początku w pełni płynnie i spontanicznie.

Jako sprawność najtrudniejsza, szczególnie na początku nauki języka obcego,
podczas lekcji języka niemieckiego może być rozwijana za pomocą następujących technik:
• udzielanie i uzyskiwanie informacji, w zakres których wchodzi zadawanie pytań oraz
formułowanie odpowiedzi w formie dialogów i odgrywania ról
• opowiadanie o: sobie i innych osobach, swojej szkole i swoim planie lekcji, przedmiotach
szkolnych, swoich zwierzętach domowych, zainteresowaniach swoich i innych, posiadanych
umiejętnościach, swojej rodzinie, możliwościach spędzania czasu wolnego, swoich planach na czas wolny
• opisywanie wyglądu przedmiotów, osób i zwierząt, cech charakteru, przebiegu wydarzeń,
wykonania jakiejś czynności na podstawie danych, prezentowanych w różnych formach
(materiału obrazowego, notatki, informacji zawartych w tabelce itp.)
• wyrażanie swoich życzeń, próśb, poleceń zgodnie z sytuacją
• prowadzenie ankiet, wywiadów
• poprawne wypowiadanie wyrazów w języku niemieckim
• powtarzanie usłyszanych słów i rymowanek
• przygotowywanie sztuki teatralnej
• uczenie się na pamięć rymowanych wierszyków i ich recytowanie
• śpiewanie piosenek
• ćwiczenie wymowy i ustne utrwalanie słownictwa oraz struktur gramatycznych poprzez gry i zabawy językowe oraz głośne czytanie i powtarzanie ze słuchu głosek, wyrazów, zwrotów,
zdań oraz fragmentów tekstów.

Kryteria oceny mówienia:

Ocena celująca:
Uczeń
• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
• tworzy wypowiedzi ustne, jakościowo wykraczające poza zakresy, objęte programem
nauczania: leksykalny, gramatyczny, płynność wypowiedzi, oryginalność wypowiedzi, ciekawe ujęcie tematu.

Ocena bardzo dobra:
Uczeń:
• swobodnie zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, nie
popełniając przy tym błędów językowych i gramatycznych
• swobodnie wyraża swoje myśli, zdanie na jakiś temat, formułuje swoje potrzeby, zamiary,
życzenia, polecenia, dotyczące prostych sytuacji dnia codziennego, używa bogatego
słownictwa i poprawnych struktur gramatycznych
• potrafi bezbłędnie i płynnie opowiadać o sytuacjach, określonych w zakresie tematycznym
oraz opisywać wygląd przedmiotów, osób i zwierząt, cechy charakteru, przebieg wydarzeń,
wykonanie jakiejś czynności na podstawie danych, prezentowanych w różnych formach
• płynnie inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu z rozmówcą, dotyczącą typowych sytuacji dnia
• potrafi stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji
• swobodnie recytuje wiersz, śpiewa piosenki, również mimo niedociągnięć wokalnych
• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym są całkowicie poprawne, bez błędów w wymowie i intonacji.

Ocena dobra:
Uczeń:
• zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, nieliczne błędy
językowe nie zakłócają komunikacji
• wyraża swoje myśli, zdanie na jakiś temat, formułuje potrzeby, zamiary, życzenia, polecenia,
dotyczące prostych sytuacji dnia codziennego, używa dość bogatego słownictwa i poprawnych
struktur gramatycznych, typowych dla poziomu A1
• potrafi dość płynnie opowiadać o sytuacjach, określonych w zakresie tematycznym oraz
opisywać wygląd przedmiotów, osób i zwierząt, cechy charakteru, przebieg wydarzeń,
wykonanie jakiejś czynności na podstawie danych, prezentowanych w różnych formach,
nieliczne błędy leksykalne i gramatyczne nie wpływają na obniżenie jakości wypowiedzi
• inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu z
rozmówcą, dotyczącą typowych sytuacji dnia, a nieliczne błędy językowe nie utrudniają
komunikacji
• prawie zawsze stosuje środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji
• bez większych problemów recytuje wiersz, śpiewa piosenki, również mimo niedociągnięć
wokalnych
• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym są poprawne, bez istotnych błędów w wymowie i intonacji.

Ocena dostateczna
Uczeń:
• z pomocą nauczyciela lub innych uczniów zadaje proste pytania i udziela prostych odpowiedzi, używa przy tym prostego słownictwa i prostych form gramatycznych, również nie do końca poprawnych
• potrafi wyrazić w prosty sposób swoje myśli, zdanie na jakiś temat, formułować potrzeby,
zamiary, życzenia, polecenia, dotyczące prostych sytuacji dnia codziennego, choć widoczne są liczne błędy leksykalne i gramatyczne
• potrafi formułować proste wypowiedzi o sobie i swoim otoczeniu
• potrafi nawiązać rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma jednak problemy z jej
utrzymaniem i zakończeniem
• potrafi w ograniczonym stopniu stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do
sytuacji
• recytuje wiersz, śpiewa piosenki, mimo zakłóconej płynności i błędów fonetycznych
• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym zawierają błędy, które nie powodują jednak
niezrozumienia wypowiedzi
• błędy leksykalne, gramatyczne w nieznacznym stopniu utrudniają komunikację.

Ocena dopuszczająca:
Uczeń:
• potrafi w ograniczonym stopniu zadawać pytania i udzielać odpowiedzi, ma przy tym znaczne problemy z ich trafnością, poprawnością gramatyczną, leksykalną i fonetyczną
• jedynie ze znaczną pomocą nauczyciela wyraża w prosty sposób swoje myśli, swoje zdanie na jakiś temat, formułuje potrzeby, zamiary, życzenia, polecenia, dotyczące prostych sytuacji
dnia codziennego
• potrafi formułować proste wypowiedzi o sobie i swoim otoczeniu
• tylko częściowo potrafi nawiązać rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma problemy z jej utrzymaniem i zakończeniem
• w swoich próbach formułowania wypowiedzi posługuje się schematami
• ma znaczne problemy ze stosowaniem poznanych środków leksykalnych i gramatycznych
adekwatnie do sytuacji
• ma trudności z recytacją wiersza, zaśpiewaniem piosenki
• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym zawierają liczne błędy, które często powodują
niezrozumienie wypowiedzi
• błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne utrudniają komunikację.

Ocena niedostateczna:
Uczeń:
• nie potrafi zadawać pytań i udzielać odpowiedzi
• nie potrafi wyrażać swoich myśli, swojego zdania na dany temat, formułować potrzeb,
zamiarów, życzeń, poleceń, dotyczących prostych sytuacji dnia codziennego z powodu zbyt
ubogiego zasobu leksykalno – gramatycznego
• nie potrafi formułować najprostszych wypowiedzi o sobie i swoim otoczeniu
• nie potrafi nawiązać, utrzymać i zakończyć rozmowy w prostej sytuacji komunikacyjnej
• jego wypowiedź, jeśli już zaistnieje, nie zawiera wymaganej ilości niezbędnych informacji
• nie potrafi stosować poznanych środków leksykalnych i gramatycznych adekwatnie do sytuacji
• ma znaczne trudności z recytacją wiersza, zaśpiewaniem piosenki
• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym zawierają znaczące błędy, które uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi
• błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne uniemożliwiają komunikację.

Sprawność czytania ze zrozumieniem polega na zrozumieniu głównej myśli tekstu oraz zawartych w nim informacji szczegółowych.
Podczas lekcji języka niemieckiego sprawność ta rozwijana jest za pomocą następujących form zadań:
• zadania wielokrotnego wyboru
• zadania prawda/fałsz, tak/nie
• odpowiedzi na pytania
• tworzenie pytań do podanych zdań oraz do tekstu
• ustalanie kolejności zdań w dialogach
• uzupełnianie fragmentów tekstu
• łączenie ze sobą części danego wyrazu lub zdania
• łączenie ze sobą części tekstów
• ustalanie kolejności liter w danym wyrazie lub dopisywanie brakujących liter
• wyszukiwanie wyrazów ukrytych pośród liter
• łączenie wyrazów i zwrotów o znaczeniu przeciwnym
• łączenie wyrazów o znaczeniu synonimicznym
• wykreślanie słowa nie pasującego do pozostałych
• identyfikacja w tekście słów kluczy
• uzupełnianie tabeli na podstawie przeczytanego tekstu
• dopasowanie ilustracji do tekstów
• ustalanie autora danej wypowiedzi
• ilustrowanie treści tekstu
• pisemne streszczenie treści przeczytanego tekstu
• układanie puzzli wyrazowych i zdaniowych.

Kryteria oceny czytania ze zrozumieniem:

Ocena celująca:
Uczeń:
• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
• bez problemu rozumie teksty użytkowe i informacyjne na podstawie kontekstu sytuacyjnego
oraz związków przyczynowo – skutkowych nawet jeśli występują w nich struktury gramatyczno– leksykalne, wykraczające poza program nauczania.

Ocena bardzo dobra:
Uczeń:
• bez trudu rozumie proste teksty: list / e-mail, notatkę, ankietę, formularz, ogłoszenie, prognozę pogody, książkę telefoniczną, informację o godzinach otwarcia i ofercie muzeum, wiersze i piosenki
• sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście.

Ocena dobra:
Uczeń:
• rozumie ogólnie treść większości prostych tekstów użytkowych: listów / e-maili, notatek, ankiet formularzy, ogłoszeń, prognoz pogody, książki telefonicznej, informacji o godzinach otwarcia i ofercie muzeum, wierszy i piosenek
• potrafi znaleźć większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.

Ocena dostateczna:
Uczeń:
• rozumie ogólnie dużą część treści prostych tekstów: listu / e-maili, notatek, ankiet, formularzy, ogłoszeń, prognozy pogody, książki telefonicznej, informacji o godzinach otwarcia i ofercie muzeum, wierszy i piosenek
• znajduje część potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.

Ocena dopuszczająca:
Uczeń:
• rozumie treść nielicznych prostych tekstów, jak: list / e-mail, notatka, ankieta, formularz, ogłoszenie, prognoza pogody, książka telefoniczna, informacja o godzinach otwarcia i ofercie muzeum, wiersze i piosenki
• potrafi odnaleźć nieliczne potrzebne informacje w tekście.

Ocena niedostateczna:
Uczeń:
• nie rozumie treści prostych tekstów użytkowych
• nie potrafi odnaleźć potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.

UWAGA! Uczeń dyslektyczny ma możliwość kilkakrotnego przeczytania tekstu.

Sprawność pisania na etapie szkoły podstawowej – z uwagi na stopień trudności – może zostać opanowana w stosunkowo niewielkim zakresie.
Na drugim stopniu edukacji sprawność ta jest ćwiczona poprzez stosowanie
następujących ćwiczeń:
• wypełnienie formularza, ankiety, tabeli, rubryk „listu gończego”
• przygotowanie komiksów
• formułowanie podpisów do obrazków
• zapisywanie słownie liczb
• tłumaczenie wyrazów lub zdań na język polski
• tłumaczenie zdań na język niemiecki
• uzupełnianie luk w zdaniach i tekstach
• układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
• uzupełnianie elementów dialogu
• układanie pytań do zdań, tekstów, obrazków
• pisemne udzielenie odpowiedzi na pytanie
• uzupełnianie asocjogramów
• poprawne zapisywanie odgadniętych słów
• rozwiązywanie testów samooceny
• pisanie prostych tekstów, takich jak: listy, e-maile, notatki, „list gończy”, opis
• przygotowanie portfolio językowego
• rozwiązywanie krzyżówek
• wpisywanie brakujących liter w wyrazach.

Kryteria oceny sprawności pisania:

Ocena celująca:
Uczeń:
• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
• tworzy wypowiedzi pisemne, jakościowo wykraczające poza zakresy, ujęte w programie
nauczania: leksykalny, gramatyczny, płynność i oryginalność wypowiedzi, ciekawe ujecie
tematu.

Ocena bardzo dobra:
Uczeń:
• bez trudu dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie
zapisuje poznane słowa i wyrażenia
• bezbłędnie odpowiada pisemnie na zawarte w ćwiczeniach polecenia
• bez trudu tworzy proste i bezbłędne wypowiedzi pisemne: opisy, opowiadania, przewidziane w zakresie tematycznym, notatki, listy i e-maile, stosując urozmaicone słownictwo i struktury gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi
• potrafi wyczerpująco przedstawiać dialogi w formie pisemnej
• w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej.

Ocena dobra:
Uczeń:
• dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie zapisuje
większość poznanych słów i wyrażeń
• poprawnie odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia
• pisze proste wypowiedzi: opisy, opowiadania, przewidziane w zakresie tematycznym,
notatki, listy i e-maile, stosując dość urozmaicone słownictwo i struktury gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi
• potrafi konstruować dialogi w formie pisemnej
• w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej
• tworzy wypowiedzi z niewielkimi ilościami błędów, które nie mają wpływu na obniżenie jakości wypowiedzi pisemnej.

Ocena dostateczna:
Uczeń:
• ma trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz
w bezbłędnym zapisie poznanych słów i wyrażeń
• przeważnie poprawnie odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia
• konstruuje proste wypowiedzi pisemne: opisy, opowiadania, przewidziane w zakresie tematycznym, notatki, listy i e-maile, stosując proste słownictwo i struktury gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi
• potrafi konstruować dialogi w formie pisemnej, choć charakteryzują się one częściowym
brakiem płynności
• w sposób niepełny i nieprecyzyjny przekazuje informacje w formie pisemnej
• tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów leksykalnych, ortograficznych i
gramatycznych, które powodują częściowe zakłócenie komunikacji i wynikają z
niewystarczającego opanowania materiału.

Ocena dopuszczająca:
Uczeń:
• ma znaczące trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu
oraz w bezbłędnym zapisywaniu poznanych słów i wyrażeń, nie potrafi często poprawnie
uzupełnić brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach
• odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia w sposób niepełny
• tworzy proste wypowiedzi pisemne: głównie notatki, listy i e-maile, stosując ubogie słownictwo i struktury gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi, są to jednak wypowiedzi niespójne i nielogiczne
• ma problem z konstrukcją logiczną dialogów w formie pisemnej
• nie przekazuje informacji w formie pisemnej w sposób wyczerpujący
• tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów, które umożliwiają przekazanie informacji w ograniczonym stopniu.

Ocena niedostateczna:
Uczeń:
• nie dostrzega różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu, nie potrafi poprawnie
uzupełnić brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach
• nie jest w stanie w sposób pełny odpowiadać na zawarte w ćwiczeniach polecenia
• z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa i struktur leksykalno – gramatycznych, nie potrafi pisać prostych wypowiedzi
• próbuje w sposób odtwórczy tworzyć wypowiedzi pisemne, jednak jego wypowiedź nie zawiera informacji niezbędnych do przekazania wymaganych treści
• nie posiada umiejętności budowania prostych zdań
• posiada niewystarczający zasób słownictwa do przekazania informacji w tekście pisanym
• nieodpowiednio dobiera słownictwo
• robi liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne.

UWAGA! Przy ocenie prac pisemnych ucznia dyslektycznego nie powinny być brane pod uwagę błędy ortograficzne.

Na początku każdego roku szkolnego zawierany jest z uczniami kontrakt dotyczący systemu oceniania z języka niemieckiego:
1. Obowiązuje sześciostopniowa skala oceniania: od 1 do 6.
2. Semestralną ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza wykracza poza program nauczania oraz bierze udział w konkursach i zajmuje w nich czołowe miejsca.
3. Ocenie podlegają wiadomości, umiejętności, przygotowanie do lekcji oraz aktywność ucznia. Oceny są jawne dla uczniów i ich opiekunów.
4. Narzędzia stosowane przy ocenie uczniów to: testy po zakończeniu działu, kartkówki, zadania domowe, prowadzenie zeszytu, odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji (3 plusy-ocena 5).
5. Wszystkie sprawdziany kończące dział są zapowiadane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i ich termin jest odnotowywany w dzienniku lekcyjnym.
6. Nauczyciel jest zobowiązany poinformować uczniów o wynikach sprawdzianu w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni.
7. Każdy sprawdzian, kończący dział jest obowiązkowy. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek zaliczenia go w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
8. Uczeń ma prawo do zgłoszenia dwóch nieprzygotowań na semestr (z wyjątkiem lekcji powtórzeniowych). Uczeń przygotowany do lekcji to taki, który posiada aktualny zeszyt przedmiotowy, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, odrobione zadanie domowe oraz jest przygotowany do odpowiedzi z trzech ostatnich tematów lekcyjnych.
9. Sprawdziany są zawsze zapowiedziane.
10. Decydujący wpływ na ocenę semestralną i końcoworoczną mają stopnie uzyskane z prac klasowych, kartkówek i systematycza praca ucznia na lekcji. Cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i wpisuje je ołówkiem do dziennika.

REALIZUJE : mgr Julita Łuczak