Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Konkurs plastyczny

                 REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

                          NA KARTKĘ O TEMATYCE MORSKIEJ

                                 ,,GDY O MORZU MYŚLĘ….”

1.Organizatorem konkursu plastycznego jest Zespół Szkół w Kępicach.

2. Konkurs jest organizowany dla dzieci z klas I-III Zespołu Szkół w Kępicach na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami.

 3.Celem konkursu jest promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród dzieci  morskiego wizerunku kraju, jak również rozwijanie ich kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej.

4. Interpretacja tematu jest dowolna.

5. Prace konkursowe zostaną wykonane w szkole, po przeprowadzonych lekcjach dotyczących tematyki morskiej. W klasach zostanie przeprowadzona ocena wszystkich prac przez wychowawcę z uczniami. Wybrane prace( sześć sztuk) zostaną przekazane do organizatora konkursu.

6. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w konkursie jednej pracy plastycznej, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).

7. W konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:

a) wykonane dowolną techniką plastyczną: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie. Nie należy wykorzystywać gotowych elementów(dopuszcza się jedynie muszelki),      

 b) sporządzone w formacie 15-21cm.

Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

8.Praca musi być opisana: imię, nazwisko, klasa .

9.Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

10.Prace należy dostarczyć do 19 marca, dostarczone po tym dniu nie wezmą udziału w konkursie.

11. W przypadku nauczania zdalnego, organizator dopuszcza możliwość wykonania prac w domu i przesyłania ich do wychowawców.

12. Niezależne Jury przyzna: I , II, III miejsce oraz trzy wyróżnienia w terminie do 27 marca.

13.Organizator zastrzega sobie podział nagród wg decyzji Jury, które będą ostateczne.  

14.Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w klasach lekcyjnych, a wizerunek prac będzie zamieszczony na stronie szkoły.