Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Doświadczam, więc rozumiem

plakat200Od 1 lutego 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. dofinansowany z programu operacyjnego Kapitał Ludzki na sumę 49.813 zł.. Dotyczy priorytetu IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach Działania: 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

W projekcie weźmie udział 60 uczniów klas IV-VI naszej szkoły (w 5 dwunastoosobowych grupach). 36 dziewczynek, 24 chłopców.

Program polega na przeprowadzeniu zajęć inter edukacyjnych z następujących przedmiotów: chemia, biologia, geografia, fizyka, matematyka, robotyka, informatyka.

Przewidziano 5 dwudniowych sesji. Po 2 godziny każdego dnia.

Projekt zakończy się piknikiem naukowym w czerwcu 2012 r.
kapital
nak_efs150

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Doświadczam, więc rozumiem”

Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki oraz kryteria naboru uczestników do udziału projekcie pt. „Doświadczam, więc rozumiem” realizowanym przez Zespół Szkół w Kępicach w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

I. Postanowienia ogólne i definicje

UE – Unia Europejska

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

PO KL 2007-2013 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Projekt „Doświadczam, więc rozumiem ” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Projekt pt. „Doświadczam, więc rozumiem ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt realizowany jest w ramach umowy WND-POKL.09.05.00-22-082/11 podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i pod jego nadzorem.

Beneficjent/Organizator Projektu/Wnioskodawca – Zespół Szkół w Kępicach, reprezentowana przez Andrzeja Taukina.
Kandydat/ka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie zasad ujętych w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie.

Beneficjent Ostateczny/Uczestnik/czka/Członek grupy docelowej – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Biuro Projektu – Zespół Szkół w Kępicach, 77-230 Kępice, ul. Szkolna 1.

II. Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczniów
1. Rekrutację przeprowadza Zespół rekrutacyjny powołany przez dyrektora szkoły.
2. W skład zespołu wchodzą :
a) dyrektor szkoły – przewodniczący,
b) nauczyciele uczący w klasach IV-VI, zatrudnieni w ZS w Kępicach.
3. Rekrutacja odbędzie się w marcu 2012 r.
4. W przypadku wolnych miejsc możliwa jest dodatkowa rekrutacja w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Zespołu Rekrutacyjnego.
5. Projekt obejmuje uczniów klas IV-VI zamieszkałych na terenie Gminy Kępice. Zgodnie z założeniami ww. projektu uczestniczyć w nim będzie 60 uczniów (36 dziewcząt i 24 chłopców). W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie z najniższą średnią ocen z przedmiotów ścisłych (do max. 3 włącznie), a następnie uczniowie z największą liczbą punktów uzyskanych wg poniższych kryteriów:
a) uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Kępice – 1 punkt,
c) uczeń z rodziny niepełnej (samotny ojciec lub matka) – 1 punkt,
e) uczeń z rodziny, w której dwoje lub jedno z rodziców jest osobą bezrobotną – 1 punkt,
g) uczeń niepełnosprawny – 1 punkt,
6. W przypadku jednakowej liczby punktów, na przyjęciu ucznia/uczennicy do projektu zaważy kolejność zgłoszeń.
7. Weryfikację formularzy zgłoszeniowych i ustalenie listy uczniów Zespół Rekrutacyjny przeprowadzi do dnia 20 marca 2012 r.
8. Z przeprowadzonego naboru Zespół Rekrutacyjny sporządzi protokół wraz z imienną listą uczniów/uczennic przyjętych do projektu, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkół w Kępicach http://www.zskepice.pl/ i Gminy Kępice http://www.kepice.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.
9. Rekrutacja uwzględnia zasadę równości szans, w tym równości płci.

III. Prawa i obowiązki Uczestników
1. Warunkiem uczestnictwa ucznia/uczennicy w zajęciach jest podpisanie deklaracji uczestnictwa przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia/zakwalifikowanego do udziału w poszczególnych zajęciach i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku w projekcie.
2. Uczeń/uczennica – uczestnik/ka projektu ma prawo do :
a. bezpłatnego udziału w projekcie,
b. bezpłatnego korzystania z zakupionych materiałów,
c. rezygnacji z udziału w zajęciach, spowodowanej ważnym względem osobistym lub zdrowotnym.
3. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do :
a. dążenia do osiągnięcia zakładanych w projekcie rezultatów,
b. udziału w minimum 80 % zajęć, do których został zakwalifikowany,
c. wypełniania ankiet, testów oraz innych materiałów, dokumentujących przebieg zajęć,
d. dbania o pomoce dydaktyczne.
III. Skreślenie Uczestnika/Uczestniczki z udziału w projekcie
1. Skreślenie z udziału w projekcie następuje w przypadku przekroczenia 20 % nieobecności przez Uczestnika/Uczestniczkę bez usprawiedliwienia przyczyn lub zaświadczenia lekarskiego.
2. Decyzję o skreśleniu uczestnika z listy zajęć podejmuje przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Kępice, dnia 01 marca 2012 r.
Dyrektor
Andrzej Taukin

Protokół z rekrutacji

29 maja 2012 r.
1 godzina Robotyki: Prezentacja
1 godzina ITC: Obróbka filmu. Przygotowanie prezentacji.

17-18 maja 2012 r.
1 godzina geografii: Kontynenty, morza, oceany.
3 godziny ITC: Prezentacja. Zrób własny film.
4 godziny robotyki: Budowanie i programowanie robotów.

6

5

4

3

2

1

19-20 kwietnia 2012 r.
1 godzina fizyki: Temperatura, czyli jak zimny jest ciekły azot?
1 godzina chemii: Kryminalistyka.
1 godzina matematyki: Uczę się liczyć, czyli co by na to powiedział Pitagoras.
1 godzina biologii: A ty kim będziesz? Genetyka.
4 godziny geografii: Układ Słoneczny. Jak kiedyś to zmierzono.

132004

132004_2

12-13 kwietnia 2012 r.
4 godziny biologii:
1. Oto moje DNA
2. Mikroświat. Wyhoduj własny świat.

4 godziny matematyki:
1. Wygrać z losem, czyli rachunek prawdopodobieństwa.
2. Figury geometryczne

12kwietnia

29 – 30 marca 2012 r.
4 godziny chemii:
1. Chemia kuchenna.
2. Kolorowa chemia.

4 godziny fizyki:
1. Elektryczność czy magnetyzm.
2. Obwody elektryczne.

4 (1)

3 (1)

1 (1)

2 (1)