Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Dobry przedszkolak lepszy uczeń

kapital
unia

DOBRY PRZEDSZKOLAK LEPSZY UCZEŃ

Szkoła Podstawowa im. ppor. Tadeusza Bielaka w Kępicach zakończyła we wrześniu 2011 roku realizację projektu p.n. „Dobry przedszkolak – lepszy uczeń” trwającego od 1 lipca 2009 roku.

Środki na realizację zadania w wysokości 468.024,54 zł pozyskano z Unii Europejskiej. Szkoła otrzymała je z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Priorytet IX Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Wkład własny Szkoły na potrzeby realizacji projektu wyniósł 15.031,69 zł. Łączna wartość projektu 501.056,23 zł.

W ramach w/w zadania zrealizowano w latach 2009-2011 zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą, języka angielskiego, opiekuńczo-wychowawcze: Przedszkolaki uczestniczyły także w zajęciach z podstawy programowej, rytmiczno-ruchowych i spotkaniach ze sztuką.

Dzieci 3-5 letnie nie uczęszczające na co dzień do przedszkola miały okazję uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych w przedszkolu w okresie ferii zimowych i letnich.

Przeprowadzono również szkolenia i spotkania z doradcą metodycznym dla nauczycieli pracujących w ramach projektu.

Łącznie w projekcie wzięło udział około 160 dzieci i 11 nauczycieli.