Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Zajęcia komputerowe/informatyka

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH/INFORMATYKI

I. Kontrakt z uczniami
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.
3. Prace klasowe, sprawdziany, testy ,prace domowe, odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
4. Uczeń może poprawić sprawdzian w ciągu tygodnia od dnia oddania pracy,- ocenę z pracy wpisuje się obok oceny poprawianej.
5. Nie ma możliwości poprawiania ocen tydzień przed klasyfikacją.
6. Jeżeli uczeń nie odrobił pracy domowej na dany dzień, to zobowiązany jest zrobić ją na następną lekcję.
7. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.
II. Formy i metody sprawdzania wiedzy.
1. Z uwagi na charakter przedmiotu, do sprawdzenia osiągnięć uczniów najbardziej odpowiednia są zadania praktyczne (uczeń odpytywany jest podczas pracy z komputerem).
• Ocena stawiana jest za samodzielność w pracy, staranność wykonania, postępy ucznia w nauce.
• Na bieżąco nauczyciel sprawdza prawidłowość wykonywanych zadań, wskazuje braki i niedociągnięcia w umiejętnościach uczniów.

2. Jeśli zachodzi potrzeba sprawdzenia wiadomości teoretycznych uczniów – odbywa się to w formie kilkunastominutowych kartkówek. Sprawdziany zapowiadane są uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem (podawany jest zakres materiału).

3. W przypadku uczniów z opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej należy obniżyć wymagania na poszczególne oceny. Nauczyciel musi podejść do takiego ucznia indywidualnie.

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności

FORMY AKTYWNOŚCI KRYTERIA OCENY
Sprawdziany, Kartkówki, testy Procentowe przeliczanie punktów na oceny:

0 % – 30 % – niedostateczny
31 % – 50 % – dopuszczający
51 % – 70 % – dostateczny
71% – 90 % – dobry
91% – 100% – bardzo dobry

Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej ocenę celującą, jeżeli poprawnie rozwiąże wszystkie zadania na ocenę bardzo dobrą oraz zadanie dodatkowe.

W razie dobrowolnej zmiany grupy zadania z niewłaściwej grupy otrzymują 0 punktów.

Praca w grupach Organizacja pracy, komunikacja, prezentacja wyników. Zaangażowanie, wkład pracy własnej.
Aktywność na lekcji Zaangażowanie, wkład pracy własnej.
Odpowiedzi ustne Znajomość zagadnienia, stosowanie języka informatycznego, logiczne formułowanie wypowiedzi, umiejętność wnioskowania.
Zeszyt przedmiotowy Czytelność i jasność zapisów, dokładność i estetyka rysunków, kompletność notatek, staranność, poprawność ortograficzna, zapisywanie dat, podkreślanie tematów.
Praca domowa Zadania do rozwiązania w zeszytach przedmiotowych utrwalające wiadomości zdobyte w toku lekcji. Praca domowa może być zadawana codziennie oprócz dni poprzedzających dni wolne od zajęć dydaktycznych(niedziela i święta).
Może być oceniana w skali jak wyżej.

Najważniejsze oceny to oceny ze sprawdzianów, kartkówek oraz odpowiedzi ustnych, zdobywane w czasie kontroli indywidualnej i grupowej. Oceny za zeszyt przedmiotowy, prace domowe i inne formy aktywności ucznia są ocenami wspomagającymi.

III. Poziomy wymagań
Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych.
Ustala się ogólne kryteria ocen z zajęć komputerowych / informatyki:
1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania zajęć komputerowych / informatyki w danej klasie;
• Prowadzi samodzielną i twórczą działalność rozwijającą własne uzdolnienia;
• Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe.
• Osiągnął sukcesy w konkursach i olimpiadach informatycznych na szczeblu wojewódzkim, rejonowym lub krajowym.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• Opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania zajęć komputerowych / informatyki;
• Sprawnie komunikuje się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego i w pełni wykorzystuje jego możliwości;
• Właściwie dobiera środki informatyczne, które umożliwiają rozwiązywanie zadań szkolnych;
• Swobodnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym, umiejętnie dobiera je do wykonywanych zadań;
• Dobrze zna pojęcia informatyczne, występujące w programie nauczania i swobodnie je stosuje;
• W pełni samodzielnie buduje wypowiedzi, popełniając sporadycznie drobne pomyłki.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• Posiadła niepełny zakres wiedzy i umiejętności z zajęć komputerowych / informatyki określonych programem nauczania w danej klasie;
• Poprawnie stosuje nabyte wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowych zadania teoretycznych i praktyczne;
• Poprawnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym;
• Umiejętnie korzysta z pomocy wszelakich środków masowego przekazu ;
• Sprawnie komunikuje się z systemem operacyjnym;
• W wypowiedziach sporadycznie popełnia błędy.

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
• Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania zajęć komputerowych / informatyki na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych;
• Zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania;
• Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności i przy pomocy nauczyciela;
• Stosuje zdobytą wiedzę do celów poznawczych i teoretycznych pod kierunkiem nauczycieli;
• Umie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego;
• Umie uruchomić omawiane oprogramowanie użytkowe;
• Popełnia liczne błędy merytoryczne.

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• Posiada braki w opanowaniu podstawy programowej zajęć komputerowych / informatyki, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z informatyki;
• Rozumie pytania i polecenia;
• Zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania;
• Wie, czym zajmuje się informatyka i jakie programy użytkowe są omawiane;
• Poprawnie uruchamia komputer i omawiane programy użytkowe;
• Potrafi zastosować omawiane wiadomości do wykonania bardzo prostych czynności;
• Popełnia liczne błędy merytoryczne.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
• Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu;
• Nie zna pojęć informatycznych występujących w programie nauczania;
• Nie potrafi zastosować nabytych wiadomości do zadań praktycznych;
• Nie rozumie poleceń i pytań;
• Nie wie, czym zajmuję się informatyka i nie wie, jakie są jej metody;
• Nie potrafi uruchomić omawianego programu użytkowego;
• Nie potrafi komunikować się z systemem operacyjnym;
• W wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne.

V. Kryteria oceny okresowej i rocznej
Na ocenę semestralną największy wpływ mają oceny uzyskane ze sprawdzianów.
Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanej oceny półrocznej i ocen cząstkowych uzyskanych w drugim półroczu. Ocenę klasyfikacyjną semestralną ustala nauczyciel na podstawie co najmniej trzech ocen cząstkowych jakie uczeń uzyskał w wyniku stosowania wyżej wymienionych form sprawdzania umiejętności i wiadomości.
Ocenę semestralną (roczną) nauczyciel wystawia najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją, uzasadniając ją. Uczniowie i ich rodzice mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia do wystawionej oceny. Ocena semestralna (roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Nauczyciel wystawiając ocenę z przedmiotu uwzględnia:
a) stopień opanowania materiału;
b) postępy ucznia,
c) aktywność,
d) systematyczność i pilność,
e) samodzielność pracy,
f) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
g) prezentacje przez uczniów własnej pracy;
h) rozwiązywanie dodatkowych zadań.
Szczegółowe zasady klasyfikacji semestralnej i rocznej określone są w WSO.
Realizują:
mgr Magdalena Budzyńska
mgr Katarzyna Kabulska