Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Język angielski klasy I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

dla klas 0- III szkoły podstawowej

Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach 1-3 jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu umożliwiającym elementarną komunikację językową na poziomie początkowym oraz przygotowanie i zachęcenie do dalszej nauki języka angielskiego w kolejnych etapach edukacyjnych poprzez wykształcenie u dzieci pozytywnej motywacji. Głównym zadaniem nauki języka angielskiego w pierwszym okresie szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do rozumienia i formułowania prostych wypowiedzi w w/w języku. Zakłada się, że jednym z celów nauczania jest przygotowanie uczniów w sferze wrażliwości językowej do kontynuowania nauki w/w języka od klasy 4. Można rzec, iż sprawności czytania oraz pisania są traktowane, przynajmniej na początku omawianego okresu nauki, w sposób drugorzędny (wtórny) w stosunku do wspomnianych wcześniej sprawności mówienia i słuchania.

PODRĘCZNIKI

Klasa 0- Sparks Starter

Klasa I – Super Sparks 1

Klasa II – Super Sparks 2

Klasa III – Super Sparks 3

WYPOSAŻENIE NA ZAJĘCIACH

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy (w kratkę lub w linię), przybory do pisania , kredki, nożyczki, klej.

Trzyletni etap edukacji początkowej w nauce języka angielskiego traktuje się jako całość i osiągnięcia ucznia tego okresu należy interpretować w sposób następujący: uczeń powinien rozumieć…, wiedzieć…, umieć… Oceniając należy uwzględniać wysiłek ucznia i jego postępy w praktycznej nauce języka. Ocena powinna promować rozwój językowy i społeczny ucznia, wyraźnie wskazywać dziecku, co osiągnęło, co zrobiło dobrze, ile potrafi, a czego jeszcze nie umie i jak może pracować nad uzupełnieniem braków. Ocena ma też dawać informację o aktywności dziecka i jego zaangażowaniu w proces uczenia się.

SPOSÓB OCENIANIA

W ciągu semestru uczeń oceniany jest za pomocą ocen cząstkowych (skala 1-6). Na pierwszy semestr ocena wyrażona jest stopniem, natomiast na drugi semestr ma formę opisową.

Elementy podlegające ocenie:

– rozumienie ze słuchu,

– mówienie,

– pisanie,

– czytanie,

– aktywność na zajęciach,

– odrabianie prac domowych,

– przygotowanie do zajęć.

 

W klasie 0 największy nacisk kładzie się na sprawność rozumienia ze słuchu. Uczeń naśladuje nauczyciela, powtarza, śpiewa piosenki, recytuje wierszyki.

 

Uczeń kończący klasę I:

– rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje,

– nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu,

– recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki poznane podczas zajęć,

-rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Ocena celująca /6/

– Uczeń bardzo chętnie śpiewa poznane piosenki i recytuje rymowanki oraz uczestniczy w zabawach edukacyjnych jako ich lider, pracuje systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu oraz wykazuje się dużą inwencją twórczą i własnymi pomysłami. Bezbłędnie opanował słownictwo, a nawet zna słownictwo wykraczające poza materiał klasy pierwszej. Rozumie proste polecenia nauczyciela, dialogi, sens historyjek z nagrania, gdy są wspierane obrazkami oraz potrafi na nie prawidłowo reagować. Wypowiada się słowami, a nawet zdaniami. Potrafi poprawnie przeczytać poznane wyrazy, a nawet je zapisać. Jest aktywny i uważny na zajęciach. Systematycznie odrabia wszystkie zadane prace domowe, prowadzi wzorowo i starannie zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy. Bierze udział w konkursach i olimpiadach z języka angielskiego.

Ocena bardzo dobra /5/

– Uczeń chętnie i systematycznie pracuje na każdej lekcji i w domu, regularnie odrabia prace domowe. Bardzo dobrze opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet zdaniami. Potrafi poprawnie przeczytać poznane wyrazy. Rzadko popełnia drobne błędy w wymowie. Chętnie śpiewa piosenki. Wykonuje zadania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, a także uzupełnia ewentualne braki. Prowadzi starannie zeszyt ćwiczeń i wykonuje prace plastyczno-techniczne.

Ocena dobra /4/

– Uczeń dobrze opanował słownictwo, rozumie proste polecenia nauczyciela, uważnie słucha. Potrafi powiedzieć poznane wyrazy. Zdarza mu się popełnić drobne błędy, ale nie zakłócają one komunikacji. Jest dosyć aktywny i uważny na zajęciach. Uzupełnia zeszyt ćwiczeń i wykonuje większość z zadanych prac domowych i prac manualnych za które uzyskuje oceny pozytywne. Stara się współpracować w grupie.

 

Ocena dostateczna /3/

– Uczeń opanował tylko niektóre słowa, częściowo rozumie polecenia nauczyciela. Ma problemy z wypowiadaniem poznanych wyrazów, w mowie popełnia błędy. Jest mało aktywny na zajęciach. Zwykle odrabia zadane prace domowe a nieodrobione zadania regularnie uzupełnia. Rzadko stara się współpracować w grupie.

Ocena dopuszczająca /2/

– Uczeń słabo opanował słownictwo, ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z wypowiadaniem prostych słów. Nie współpracuje z innymi i nie potrafi odnaleźć się w grupie. Rzadko uzupełnia zeszyt ćwiczeń i często nie odrabia zadań domowych.

Ocena niedostateczna /1/

– Uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela, ma kłopoty ze zrozumieniem prostych słów, gdy je usłyszy. Nie potrafi powtórzyć prostych wyrazów za nauczycielem. Nie współpracuje z innymi i nie potrafi odnaleźć się w grupie. Nie uzupełnia zeszytu ćwiczeń i nie odrabia zadań domowych. Wykazuje niechęć do jakiejkolwiek pracy, gry, zabawy edukacyjnej i nie jest aktywny podczas lekcji.

Uczeń kończący klasę II:

  1. Rozumienie ze słuchu:

– uczeń uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela, – wykonuje proste polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku, – reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty, – rozumie sens bajek, historyjek, – potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego.

  1. Mówienie:

– uczeń potrafi powtórzyć za nauczycielem, nagraniem, – potrafi naśladować wymowę angielską, – posługuje się słownictwem poznanym na lekcji, – odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub całymi zdaniami.

  1. Czytanie:

– uczeń czyta pojedyncze wyrazy poprzez kojarzenie formy pisemnej języka z fonetyczną, – rozumie często powtarzane polecenia pisemne, – czyta głośno pojedyncze wyrazy.

  1. Pisanie:

– uczeń przepisuje pojedyncze wyrazy i proste zdania z tablicy, – wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru, – samodzielnie pisze wyrazy.

  1. Słownictwo:

– uczeń rozpoznaje i rozumie słowa w bajkach, choć nie wszystkie potrafi użyć, – zna podstawowe słownictwo dotyczące własnej osoby, części twarzy, ubrań, kolorów, liczb, zabawek, pomieszczeń w domu, zwierząt, przyborów szkolnych. – umie zapisać słowa

 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Ocena celująca /6/

– Uczeń pracuje systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem. Wykazuje się inwencją twórczą (jak umiejętności aktorskie podczas elementów dramy), nie czekając na inicjatywę nauczyciela. Bezbłędnie opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet całymi zdaniami, uważnie słucha. Rozumie teksty oraz opanował sprawność czytania pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. Zna również dodatkowe słownictwo lub zwroty. Potrafi bezbłędnie zapisać poznane wyrazy, a nawet krótkie zdania. Bardzo starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. Wykazuje się bardzo dobrą pamięcią słówek poznanych w pierwszym roku nauki. Domyśla się znaczeń nieznanych słów lub fraz w oparciu o kontekst w tekście pisanym, wsparty fotografią, obrazkiem lub dźwiękiem. Wykazuje się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany program. Bierze udział w konkursach językowych i osiąga wysokie miejsca. Bardzo starannie i twórczo podchodzi do prac plastyczno-technicznych. Odrabia wszystkie zadania domowe i chętnie wykonuje prace dodatkowe.

Ocena bardzo dobra /5/

– Uczeń pracuje systematycznie na każdej lekcji i w domu. Bardzo dobrze opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet zdaniami. Rozumie krótkie teksty oraz opanował czytanie pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. Wyszukuje informacje szczegółowe i istotne w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach. Rozpoczyna lub wspiera prostą rozmowę dotyczącą typowych sytuacji dnia codziennego. Podczas czytania tekstów i ćwiczenia w parach dialogów popełnia nieliczne błędy fonetyczne i poprawia je. Odrabia prace domowe. Starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. Wykazuje się kreatywnością i starannością w pracach plastyczno-technicznych.

Ocena dobra /4/

– Uczeń pracuje na każdej lekcji i w domu. Dobrze opanował słownictwo, rozumie proste słowa, przepisuje poprawnie, uważnie słucha. Rozumie proste polecenia, potrafi przeczytać poznane wyrazy. Popełnia drobne błędy, ale nie zakłócają one komunikacji. Stara się wyszukiwać informacji szczegółowych i istotnych w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach. Stara się odrabiać prace domowe. Wykazuje się kreatywnością i starannością na miarę swych możliwości w zeszycie ćwiczeń i w pracach plastyczno-technicznych.

Ocena dostateczna /3/

– Uczeń w sposób dostateczny opanował słownictwo. Przepisuje poprawnie, jednak ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z wypowiadaniem prostych słów. Wykazuje się brakiem umiejętności pracy w grupie. Często nie odrabia prac domowych i nie wykonuje prac plastyczno-technicznych. Rzadko bierze udział w małych przedstawieniach teatralnych. Prowadzi niestarannie zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

 

 

Ocena dopuszczająca /2/

– Uczeń opanował tylko niektóre słowa, przepisuje ze wzoru robiąc przy tym dużo błędów. Ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z przeczytaniem poznanych wyrazów. Nie współpracuje z innymi i nie potrafi odnaleźć się w grupie. Nie odrabia prac domowych i nie wykonuje prac plastyczno-technicznych. Prowadzi niestarannie zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

Ocena niedostateczna /1/

– Uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela. Ma kłopoty ze zrozumieniem prostych słów, gdy je zobaczy lub usłyszy. Nie potrafi powtórzyć prostych wyrazów za nauczycielem. Wykazuje niechęć do jakiejkolwiek pracy i brak aktywności na lekcji (nie śpiewa, nie bawi się, nie uczestniczy w elementach dramy). Nie odrabia prac domowych i nie wykonuje prac plastyczno – technicznych. Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego i nie uzupełnia zeszytu ćwiczeń.

Uczeń kończący klasę III:

  1. Rozumienie ze słuchu:

– uczeń uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela, – wykonuje proste polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku, – reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty, – rozumie sens bajek, historyjek, – potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego.

  1. Mówienie:

– uczeń potrafi powtórzyć za nauczycielem, nagraniem, – potrafi naśladować wymowę angielską, – posługuje się słownictwem poznanym na lekcji, – odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub całymi zdaniami, – umie nazwać i krótko opisać np. zwierzęta, ludzi i przedmioty, – używa wybranych zwrotów i wyrażeń do komunikacji w klasie, – samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi i kolegom w klasie.

  1. Czytanie:

– uczeń czyta pojedyncze wyrazy poprzez kojarzenie formy pisemnej języka z fonetyczną, – rozumie często powtarzane polecenia pisemne, – czyta głośno proste zdania znane z interakcji w klasie lub z często powracających tekstów mówionych, – czyta prosty, krótki tekst.

  1. Pisanie:

– uczeń przepisuje pojedyncze wyrazy i proste zdania z tablicy, – wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru, – pisze krótki i prosty tekst według przedstawionego wzoru, – samodzielnie pisze bardzo krótki i prosty tekst.

  1. Słownictwo:

– uczeń rozpoznaje i rozumie słowa w bajkach, choć nie wszystkie potrafi użyć, – zna podstawowe słownictwo dotyczące własnej osoby, części twarzy, ubrań, kolorów, liczb, zabawek, pomieszczeń w domu, zwierząt, owoców, warzyw, nazw dni tygodnia, przyborów szkolnych, środków transportu, zna także słownictwo określające czynności związane z ruchem oraz czynności wykonywane regularnie, – umie zapisać słowa i pogrupować je w kategorie semantyczne, zestawić wyrazy przeciwstawne.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Ocena celująca /6/

– Uczeń wykazuje się dużą samo motywacją, chęcią i ciekawością do nauki. Pracuje systematycznie i z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu. Wykazuje się dużą inwencją twórczą podczas nauki, nie czekając na inicjatywę i zachęty nauczyciela. Wie, iż ludzie na kuli ziemskiej posługują się określonymi językami a język, którego się uczy używany jest nie tylko w krajach anglojęzycznych. Biegle posługuje się wiadomościami zdobytymi w ciągu trzech lat nauki. Bezbłędnie opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet zdaniami, uważnie słucha, samodzielnie zadaje pytania. Opanował sprawność czytania i pisania pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. Zna również dodatkowe słownictwo lub zwroty, potrafi samodzielnie opisać zwierzęta, ludzi, przedmioty. Wykazuje się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany program. Reprezentuje klasę lub szkołę w konkursie, olimpiadzie z języka angielskiego, kwalifikując się do dalszego etapu. Bardzo starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. Umie pracować w grupie, nadzorować pracę pomagając innym – słabszym.

Ocena bardzo dobra /5/

– Uczeń pracuje systematycznie na każdej lekcji i w domu. Bardzo dobrze opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet zdaniami, zadaje proste pytania. Rozumie krótkie teksty oraz opanował czytanie i pisanie pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. Estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. Angażuje się pracując w grupie i w parach. Prace plastyczno-techniczne wykonuje starannie i w pełni wykorzystuje w nich swoje kompetencje językowe i inne umiejętności. Odrabia prace domowe. Starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. Wykazuje się kreatywnością i starannością w pracach plastyczno-technicznych.

Ocena dobra /4/

– Uczeń pracuje na każdej lekcji i w domu. Dobrze opanował słownictwo, rozumie proste słowa, uważnie słucha, przepisuje poprawnie. Rozumie proste polecenia, potrafi przeczytać i napisać poznane wyrazy. Prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. Angażuje się pracując w grupie i w parach. Prace plastyczno-techniczne wykonuje na miarę swoich możliwości i wykorzystuje w nich swoje kompetencje językowe i inne umiejętności. Prawie zawsze odrabia prace domowe.

Ocena dostateczna /3/

– Uczeń pracuje w miarę systematycznie i doskonali w sobie tę cechę. W sposób dostateczny opanował słownictwo, jednak ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z wypowiadaniem prostych słów. Nie potrafi samodzielnie napisać poznanych wyrazów. Regularnie uzupełnia brakujące ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń. Stara się współpracować z innymi i korzysta z pomocy i wskazówek innych. Wykonuje ponad połowę prac typu projekt i uzyskuje z nich oceny pozytywne. Dąży do eliminowania błędów i braków w edukacji.

 

Ocena dopuszczająca /2/

– Uczeń opanował tylko niektóre słowa, przepisuje ze wzoru robiąc przy tym dużo błędów. Ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z przeczytaniem poznanych wyrazów. Mimo minimalnych predyspozycji językowych stara się coś przedstawić, czegoś nauczyć, pracować, aby udowodnić, że potrafi zdobyć się na jakiś wysiłek. Uzupełnia przynajmniej połowę zadań z zeszytu ćwiczeń. Zna minimum 30 % wprowadzonego słownictwa (tylko w formie ustnej, bez konieczności zapisu i poprawnej wymowy)

Ocena niedostateczna /1/

– Uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela. Ma kłopoty ze zrozumieniem prostych słów, gdy je zobaczy lub usłyszy. Nie potrafi powtórzyć prostych wyrazów za nauczycielem. Wykazuje niechęć do jakiejkolwiek pracy i brak aktywności na lekcji. Nie odrabia prac domowych. Nie współpracuje z grupą. Bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć (brak podręczników).

 

Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z języków obcych do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi.

Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.

Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

W stosunku wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.

 

Opracowała i realizuje: mgr Julita Łuczak