Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Chemia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII KLASY 7 – 8

Cele ogólne:

I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji:

 • pozyskiwanie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł z wykorzystaniem technologii
 • informacyjno-komunikacyjnych;
 • ocena wiarygodności uzyskanych danych;
 • konstruowanie wykresów, tabel i schematów na podstawie dostępnych informacji.

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów:

 • opisywanie właściwości substancji i wyjaśnianie przebiegu prostych procesów

chemicznych;

 • wskazywanie związku właściwości różnych substancji z ich zastosowaniami i wpływem

na środowisko naturalne;

 • respektowanie podstawowych zasad ochrony środowiska;
  • wskazywanie związku między właściwościami substancji a ich budową chemiczną;
  • wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania prostych problemów chemicznych;
  • stosowanie poprawnej terminologii;
  • wykonywanie obliczeń dotyczących praw chemicznych.

III. Opanowanie czynności praktycznych:

 • bezpieczne posługiwanie się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi

odczynnikami chemicznymi;

 • projektowanie i przeprowadzanie prostych doświadczeń chemicznych;
  • rejestrowanie wyników doświadczeń chemicznych w różnych formach, formułowanie

obserwacji, wniosków.

Kryteria oceniania

Ocenie podlegają:

1) sprawdziany (testy)

2) kartkówki (częstotliwość w miarę potrzeb)

3) odpowiedzi ustne

4) prace domowe

5) aktywność, zaangażowanie, udział w konkursach

6) prace długoterminowe (np. realizacja projektów edukacyjnych)

3. Zasady wystawiania ocen:

 • Dopuszcza się wystawianie ocen cząstkowych z plusami i minusami (nie dotyczy to oceny

niedostatecznej i celującej).

 • Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy.
 • Uczeń ma możliwość zgłoszenia nieprzygotowania 1 razy w ciągu półrocza. Jest to

odnotowane w dzienniku. Nieprzygotowanie powinno być zgłaszane na początku

lekcji, najpóźniej podczas sprawdzania listy obecności i może obejmować: brak pracy

domowej, brak zeszytu lub brak gotowości do odpowiedzi. Nie dotyczy to

zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych i zapowiedzianych kartkówek. Po

wykorzystaniu limitu uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę

niedostateczną.

 • Na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej uprawnionej

instytucji, wymagania na poszczególne oceny mogą zostać obniżone dla niektórych

uczniów

 • Uczeń zobowiązany jest uzupełnić braki w zapisie i wiadomościach oraz odrobić pracę

domową, jeśli był nieobecny w szkole, bez względu na przyczynę nieobecności.

 • Uczeń, który nie przestrzega zasad bezpieczeństwa na lekcji może otrzymać cząstkową

ocenę niedostateczną.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 • posiada wiadomości i umiejętności objęte programem naucznia,
 • potrafi stosować umiejętności w sytuacjach nietypowych (problemowych),
 • umie formułować i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk,
 • proponuje rozwiązania nietypowe,
 • osiąga sukcesy w konkursach i w olimpiadach chemicznych szczebla wyższego niż szkolny.


Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 • opanował w pełni zakres wiadomości i umiejętności określony programem,
 • potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,
 • wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawień,
 • potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzić eksperymenty chemiczne,
 • potrafi biegle pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych.


Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 • opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub problemów,
 • potrafi korzystać z układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych źródeł wiedzy chemicznej,
 • potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne,
 • potrafi pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych.Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 • opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które są konieczne do dalszego kształcenia,
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela, typowych zadań lub problemów,
 • potrafi korzystać, z pomocą nauczyciela z takich źródeł wiedzy, jak: układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice,
 • z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne,
 • potrafi, z pomocą nauczyciela, pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych.


Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 • ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,
 • rozwiązuje, z pomocą nauczyciela, typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
 • z pomocą nauczyciel potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty chemiczne, pisać proste wzory chemiczne i proste równania chemiczne.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 • nie opanował typowych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do dalszego kształcenia,
 • nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela,
 • nie zna symboliki chemicznej,
 • nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych nawet z pomocą nauczyciela,
 • nie potrafi bezpieczne posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi.